www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 11

Dellokalitet 11

Lokalitet 2. Dellokalitet 11. Gørjehøgda, Oslo.
Individer:
2010: Omkring 46 blomstrende innenfor et område på 18,5x11m. GPS-koordinater: 0596610 – 6660081
2005: Omkring 25 blomstrende.
Areal: 50x50 m.
Miljø: Eng omgitt av ung gran- og bjørkeskog. Lysåpent. Urterik skogbunn sammen med: Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale cfr., Actaea spicata, Alnus incana, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Betula pubescens, Calamagrostis arundinacea, Circaea sp., Dentaria bulbifera, Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Epilobium sp., Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Gymnocarpium dryopteris, Hepatica nobilis, Hypericum maculatum, Lathyrus vernus, Majanthemum bifolium, Melampyrum pratense, Melandrium rubrum, Melica nutans, Oxalis acetosella, Padus avium, Paris quadrifolia, Picea abies, Phegopteris connectilis, Polygonatum vertyicillatum, Prunus padus, Rubus sp., Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys og Viola sp.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig gress.
Kommentar: Bestanden består av krysninger mellom krypjonsokkoll og jonsokkoll med glidende overganger til krypjonsokkoll. Individene står spredd enkeltvis og i grupper på opptil 10. Står hovedsakelig der stein ligger opp i dagen og konkurransen fra andre arter er mindre. Mye elgbeiting i området.
GPS-koordinater: 0596662 – 6659784. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2000.
Overvåkningsdato: 19.06.2005 og 25.6.2010.
Eier: Løvenskiold.


Kart utarbeidet i 2009.dot


blank