www.naturarv.no

Hjem >  Nordmarksblomsten krypjonsokkoll

Nordmarksblomsten krypjonsokkoll

Under sommerens overvÄking ble det funnet ytterligere fire dellokaliteter av den utrydningstruete planten krypjonsokkoll. Den ville forekomsten av planten vokser kun i Nordmarka (kommunene Oslo og Nittedal) i Norge.

Norsk Naturarv begynte overvåking og rehabilitering av krypjonsokkoll i 2005. Sommerens overvåking avdekket ikke bare nye steder (dellokaliteter) der planten vokser, men også at enkelte tidligere registrerte dellokaliteter har større utbredelse enn det tidligere overvåkinger har vist.

Krypjonsokkoll

Generelt for krypjonsokkoll er at den opptrer hovedsakelig i kolonier.

Krypjonsokkoll
Største kjente enkeltbestand med krypjonsokkoll er på 291 blomstrende individer. Foto: Torbjørn Røberg.

Under sommerens overvåking ble det telt opp 678 blomstrende krypjonsokkoll fordelt på 10 dellokaliteter. Tilsvarende tall fra året før fra de samme 10 dellokalitetene er 375 blomstrende planter. To medvirkende faktorer for en økning av bestanden på over 60 % skyldes årets klima og at det er iverksatt rehabliterings tiltak på flere av dellokalitetene. Rehabiliteringen er iverksatt for å øke bestanden og har på enkelte av dellokalitetene medført opptil en firedobling av antall blomstrende individer.


Nordmarkas granskog over 400 moh. er den ville krypjonsokkollens eneste levested i Norge. Bildet er tatt i Nesseterdalen, kjerneområdet i lokalitet 1. Foto: Torbjørn Røberg.

Les om landets største blomstrende forekomst med krypjonsokkoll.

Oversikt over lokalitetene med bilder ligger under dellokaliteter.


dot


blank