www.naturarv.no

Hjem >  Overvåking av amfibier

Overvåking av amfibier

Siden 2006 har Norsk Naturarv overvåkt kjente gytedammer og lett opp nye dammer i byggesonen i Oslo kommune. 106 dammer og tjern er undersøkt i løpet av 2014.

I alt er om lag 190 vannforekomster i Oslo kommune kartlagt for forekomst av amfibier, hvorav rundt 80 i byggesonen.

 

I Oslo lever 5 av landets 6 amfibiearter. I kommunen finnes stor salamander, liten salamander, vanlig frosk, spissnutet frosk og padde. I alt tre av de fem amfibiearter i Oslo har rødlistestatus, dvs. er hensynskrevende grunnet tilbakegang: Stor salamander har status som VU (”Vulnerable”, dvs ”sårbar”), mens liten salamander og spissnutet frosk har status som NT (”nær truet”).


Liten salamander, hann, fra unnarennet i Holmenkollbakken. Foto: Norsk Naturarv.

Fra 2006 til 2014 har stiftelsen Norsk Naturarv iverksatt overvåking av de ulike amfibieartenes gytedammer. Tre år med undersøkelser har medført at 49 nye amfibielokaliteter er oppdaget og 11 tidligere kjente amfibielokaliteter er dokumentert borte eller i svært dårlig forfatning.

   Klikkbart kart

Deres kjente gytedammer overvåkes av Norsk Naturarv under gytingen. I tillegg undersøkes enkelte amfibietomme dammer. Norsk Naturarv har tatt utgangspunkt i rapportene "Amfibier i Oslos byggesone. Status, utbredelse og forvaltning", Sandaas, 1996 og " Amfibielokaliteter i byggesonen. Supplerende og oppfølgende undersøkelser i Oslo (1999-2001) ", Pedersen og Sandaas.

Undersøkelsen viser så langt at amfibier forekommer i flere dammer enn hva tidligere dokumentasjon viser. Slutningen av overvåkningen er at amfibier er forholdsvis vanlige i Oslos byggesone, men de er i svak tilbakegang. Kvaliteten på de fleste dammene er gode, men enkelte dammer er under gjengroing eller mudres igjen. Oslo vest, fra Bygdøy til Frognerseteren, har den største tettheten med amfibiedammer. Oslo øst har den lavest antallet amfibiedammer og her er også tilbakegangen kraftigst da dammer utslettes og gror igjen. 16 av de 17 nye amfibielokalitetene ligger i Oslo vest - ingen nye er funnet i Oslo øst. 2 av 5 dammer med liten salamander i Oslo øst er utslettet og grodd igjen siden 2000. 1 av 4 froskedammer er utslettet siden 2000.

Oversikt over dammer med bilder av miljø og amfibier ligger under overvåking av amfibielokaliteter.


Oslos største froskedam i byggesonen er Alnadammen i Alnaparken og teller omkring 100 frosk. Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.


Kongedammen under Holmenkollbakken - nydokumentert paddedam. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank