www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Gjenoppbygging av klapregresshoppe

Gjenoppbygging av klapregresshoppe

1. Innføring

Klapregresshoppe (Psophus stridulus)
Klapregresshoppe. Foto: Lars Ove Hansen.

Klapregreshoppen tilhører ordenen rettvinger. Arten er sjelden i hele Norden. I Danmark og Storbritannia er den ikke påvist. Klapregresshoppen er en rødlisteart i flere europeiske land om ikke i alle. Den har gått tilbake i Sverige, Finland og Polen. Arten er sannsynligvis i tilbakegang i Norge også. Den opptrer kun i sydlige deler av Østlandet.

2. Klapregresshoppe

2.1. Latinsk navn

Psophus stridulus.

2.2 Rødlistestatus

VU (sårbar). (Status inntil 2006: Hensynskrevende.)

2.3 Lokaliteter i Norge

2000-2016: 26.
1996: 19.
1994: 17.
1993: 13.
1986: 12.
1984: 11.
1982: 10.
1937: 9.
1925: 8.
1918: 7.
1895: 6.
1851: 5.
1800-tallet: 4.

Kommentar: Økning i antallet lokaliteter skyldes registrerings- og overvåkningsaktivitet.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

Lokalitet 1. Kristiania.
Individer: 1.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 1800-tallet.
Lokalitet 2. Malmøya, Oslo.
Individer: To hørt.
Miljø: Eng.
Tilstand: Ukjent.
GPS-koordinater: For internt bruk. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 17.8.1984.
Eier: Oslo kommune.
Lokalitet 3 og 4. Tøyen.
Individer: 3.
Miljø: Ukjent.
Tilstand: Ukjent.
Første gang sett: 6.9.1851.

2.4 Antall individer

Vanskelig å anslå siden kunnskapene om artens utbredelse er liten.

2.5 Beskrivelse

Klapregresshoppen blir 23-25 mm lang (hann) og 26-40 mm lang (hunn). Brun klumpete kropp. Hannen er mørkere enn hunnen, av og til svart. Bakvinger røde med svart spiss.

2.6 Utbredelse

Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo.

2.7 Økologi

Solrike varme enger eller åpne skrenter.

2.8 Livssyklus

Ufullstendige opplysninger.

2.9 Historikk

Første gang beskrevet av Linnaeus i 1758. Påvist i Norge i 1851. Funnet rundt kysten av Indre Oslofjord.

I 2005 inngikk Norsk Naturarv et samarbeid med Nasjonalt senter for insektskartlegging ved Naturhistorisk museum med å kartlegge, overvåke og rehabilitere klapregresshoppe.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre klapregresshopens tilstand.

4. Gjenoppbyggingstiltak

Gjenoppbygging av klapregresshoppe foregår ved å restaurere enger der arten er påvist og nærliggende enger. Restaureringen foregår ved å hindre leveområdene deres fra å forsvinne. Klapregresshoppens problem er at engene den er avhengig av er forsvinner, hovadsakelig pga. gjengroing. Ved å fjerne busker og trær tilbakeføres og økes ønsket naturtype.

Norsk Naturarvs «Gjenoppbygging av klapregresshoppe» begynte i 2005.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:

  • rødlisteart
  • snever utbredelse og med få lokaliteter
  • meget enkel å redde
  • kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler

Det vites lite om klapregresshoppensens tidligere utbredelse.

8. Økonomi

År Kr årlig Finansiert av
2005-2011 4800 NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker


Ingen.

10. Ansvarlig


Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Gjenoppbygging av klapregresshoppe».

Prosjektansvarlig: Lars Ove Hansen.
Prosjektleder: Anders Endrestøl.
Prosjektmedarbeidere: Leif Aarvik, Øivind Gammelmo, Ole Jørgen Lønnve og Stefan Olberg.

11. Referanser

Til toppen av siden


dot


blank