www.naturarv.no

Hjem > Arkiv >  Naturtyper

Naturtyper

Naturen består både av tilnærmet upåvirket natur og kulturbetinget natur. Norges varierende topografi, geografi, geologi, klima, arter og menneskelig høsting gjennom flere generasjoner har laget en mosaikk av naturtyper med stor variasjon, ofte med kort avstand mellom dem.


Einerbakke i Lærdal, Sogn og Fjordane, skapt av årtuseners beiting. Foto: Norsk Naturarv.

Grensen mellom hva som er uberørt og kulturbetinget natur kan ofte være flytende. Andre ganger er det uklart om naturen er uberørt eller ei. Når deler av fjellet i vår tid er i ferd med å gro igjen med skog skyldes dette bla. fravær av husdyr i seterlandskapet.

Briksdalsbreen, Sogn og Fjordane. Foto: Norsk Naturarv.

 

Uberørt natur er et relativt begrep, men Norge byr på forholdsvis mye natur som i liten grad er påvirket av mennesker. Dette er naturtyper som fjell, jøkler, fosser, fjorder, våtmarksområder og flere. Slike naturtyper består og forsterker bestemte sider av sine naturkvaliteter når de får utvikle seg på egne vilkår.

 

På den andre siden er det natur skapt ved dyrking, slått og beiting gjennom årtusener. Dette samspillet mellom naturen og mennesket har gitt en rikdom av naturtyper ved ulike typer enger og beitemark som kalktørrenger, einerbakker, slåttemyrer, lyngheier osv. Disse naturtypene har oppstått ved høsting og må skjøttes for å bestå. Kulturbetingete naturtyper er blant landets mest truete.

Hver naturtype er egne økosystemer og har gjerne helt bestemte arter knyttet til seg. Et mangfold av naturtyper medfører derfor også et mangfold av arter. Mange dyr er avhengig av flere ulike naturtyper gjennom året og livet.


dot


blank