Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Overvåkning i Norge > Artikkel

Overvåkning i Norge

Myndighetene har i hovedsak nedprioritert overvåkning av utrydningstruete arter. Derfor finnes det bare noen fåtallige programmer i offentlig regi. Hovedinnsatsen utføres derfor av frivillige organisasjoner og stiftelser.

Liten salamander overvåkes i Oslo av stiftelsen Norsk Naturarv. Foto: Torbjørn Røberg.

Metodene for å utføre arbeide er løst på ulike måter.

Myndighetene

Direktoratet for naturforvaltning (DN) arbeider byråkratisk og har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeidet Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning og Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. Et av prosjektene under dette nasjonale programmet er Kartlegging av biologisk mangfold i kulturlandskapet 2004.

Fylkesmannens miljøvernavdelinger i de ulike fylkene utfører et beskjedent arbeid som i hovedsak er viet fiske- og rovviltforvaltning.

Landets kommuner har ingen tiltak med unntak av foregangskommunen Oslo.

Frivillige organisasjoner og andre aktører

Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Entomologisk Forening Norsk Botanisk Forening (NBF), Norges sopp- og nyttevekstforbund samt stiftelsen Norsk Naturarv arbeider praktisk i felten. Overvåkningen foregår ved å teller individer og ser hvordan bestandsutviklingen er fra år til år.

De frivillige organisasjonene får noe økonomisk støtte fra DN til arbeidet (opptil 1/2 stilling i hver forening til koordinatorer), men DN belegger seg på at overvåkningen utføres av gratisarbeidende medlemmer for å få jobben utført: NBFs Floravokterprogram og NEFs Rødlisteprosjekt og Norges sopp- og nyttevekstforbunds Kartlegging av Storsopp i Norge.Oslo.

Stiftelsen Norsk Naturarv har fått bevilgning fra Oslo kommune for å gjennomføre overvåkning i Oslo. Norsk Naturarv samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, og har engasjert ulike fagfolk for å overvåke insekter, moser og karplanter i

Konsekvens av Norges miljøpolitikk: Aftenposten 14.03.06 "Norge en natursinke".

Petter Bøckman letter etter og finner liten salamander i en dam på Hovedøya i Oslofjorden. Lokaliteten var tidligere ikke dokumentert.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv