www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Bred blålibelle

Bred blålibelle

Latinsk navn: Libellula depressa.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: -

Økologi: Arten er avhengig av kulturlandskapet og tilknyttet gårdsdammene. Vegetasjonsløse leirbredder og nygravde dammer.

Lokaliteter:
Oslo: Maridalen eller Sørkedalen.
Akershus.
Øyern.
Østfold.

Antall lokaliteter: 6

Trussel: Gjengroing av dammer.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten ved restaurering og oppgraving av nye dammer og overvåkning. Olsvik, H., Kvifte, G. & Dolmen, D. 1990. Utbredelse og vernestatus for øyenstikkere på Sør- og Østlandet, med hovedvekt på forsurings- og jordbruksområdene.

Kommentar: Arten har gått betydelig tilbake i forrige århundre.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Dolmen, D. Personlig meddelelse. Vitenskapsmuseet, Universitetet i Trondheim.
  • Olsvik, H. 1999: Øyenstikkere i menneskepåvirket våtmark. Insekt-Nytt. Nr. 2/3: 26. - Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 3: 43 og 55.

dot


blank